Druki i Aktywne Formularze do pobrania:

PITy 2013 Program

Najlepsza darmowa aplikacja do rozliczeń podatkowych

 

Dodatek mieszkaniowy dla żołnierzy zwolniony z opodatkowania

Ponad 49 tys. żołnierzy zawodowych otrzymuje co miesiąc ekwiwalent w zamian za rezygnację z osobnej kwatery stałej. Ekwiwalent ten - w zależności od garnizonu - wynosi od 300 do 900 złotych i jest wypłacany przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. Otrzymane od Agencji pieniądze, żołnierze mogą przeznaczyć na wynajem mieszkania lub spłatę kredytu, zaciągniętego na kupno własnego lokalu.

Wprowadzone w 2010 roku świadczenia - zgodnie z ówczesnymi zapowiedziami rządu - miały korzystać ze zwolnienia podatkowego, analogicznie do świadczeń ponoszonych przez pracodawców z tytułu zakwaterowania pracowników czy ekwiwalentami pieniężnymi za brak kwatery dla innych służb. Jednak wbrew rządowym obietnicom dodatki mieszkaniowe dla żołnierzy zostały opodatkowane. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa pobierała bowiem zaliczki na podatek dochodowy, a tym samym pomniejszała wysokość kwoty należnej, którą otrzymywali do ręki żołnierze. 

 

Sytuacja uległa zmianie w styczniu 2012 roku, kiedy WAM zyskała status agencji wykonawczej i zaczęła korzystać ze zwolnienia podatkowego. Zgodnie bowiem z przepisami kwoty, które podatnicy otrzymują od agencji rządowych lub agencji wykonawczych (jeżeli są one dotowane przez budżet państwa) muszą być zwolnione z opodatkowania.

Działając zgodnie z tą zasadą Ministerstwo Finansów przygotowało w styczniu 2014 r. projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników. 

Rozporządzenie to jednoznacznie stwierdza, iż świadczenia mieszkaniowe wypłacane żołnierzom, nie będą pomniejszane o zaliczkę na podatek. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jak przewiduje Ministerstwo Finansów, zwolnienie z podatku obniży dochody budżetu o około 31 mln zł (za lata 2012-2014).

Warto jednak w tym miejscu dodać, iż zdaniem części żołnierzy opodatkowanie świadczeń mieszkaniowych, jakie miało miejsce w latach 2010-2012, należy uznać za niezgodne z prawem, ponieważ WAM już wcześniej miała status agencji rządowej. Dlatego niektórzy wojskowi wystąpili do Urzędów Skarbowych o zwrot niesłusznie pobranego podatku (tylko na Mazowszu złożono 194 wnioski o stwierdzenie nadpłaty). Niestety, interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nie pozostawia wątpliwości, iż fiskus traktuje roszczenie żołnierzy jako bezzasadne.